Vliv odrůd na návštěvnost včel v kvetoucím porostu řepky

Autoři článku: Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. a Ing. Martina Stejskalová, Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha

V průběhu 3 let od roku 2015 byly zkoušeny v maloparcelkových pokusech běžně pěstované liniové a hybridní odrůdy řepky ozimé.

Podíl návštěvnosti včel u odrůd zkoušených pouze v roce 2015

Graf č.1: Podíl návštěvnosti včel u odrůd zkoušených pouze v roce 2015

Podíl návštěvnosti včel u odrůd zkoušených v letech 2015 - 2016

Graf č.2: Podíl návštěvnosti včel u odrůd zkoušených v letech 2015 - 2016

Podíl návštěvnosti včel u odrůd zkoušených v letech 2015 - 2017

Graf č.3: Podíl návštěvnosti včel u odrůd zkoušených v letech 2015 - 2017

Pohled na pokusnou plochu v Praze - Suchdole

Obr.1: Pohled na pokusnou plochu v Praze - Suchdole

Bíle kvetoucí řepka odrůda Witt

Obr.2: Bíle kvetoucí řepka odrůda Witt

V roce 2016 vykvetla odrůda Witt světle žlutě

Obr.3: V roce 2016 vykvetla odrůda Witt světle žlutě

Včely v porostu řepky

Obr.4: Včely v porostu řepky

V roce 2015 vykvetla odrůda Witt čistě bíle

Obr.5: V roce 2015 vykvetla odrůda Witt čistě bíle

Zjištěné rozdíly v návštěvnosti odrůd

V tabulce jsou uvedeny podíly včel, které v jednotlivých letech a celkově během tří let pozorování navštívily sledované typy odrůd:

Typ odrůdy2015201620172015 - 2016
Liniová47 %28 %34 %38 %
Hybridní46 %34 %37 %36 %
Witt – bíle kvetoucí7%38 %28 %25 %
Počet pozorování286171624124414

Z tabulky vyplývá, že rozdíl mezi liniovými a hybridními odrůdami je malý a v praxi nemá význam. Je tak prokázáno, že nové hybridní odrůdy neovlivňují negativně návštěvnost včel a nemusí mít včelaři obavy z rozšíření tohoto typu odrůd na českých polích. Patrně závažnější vliv má změna barvy květu. Bíle kvetoucí odrůda Witt má každý rok jiný podíl na návštěvnosti včel a tento podíl silně kolísá v souvislosti se změnou odstínu květu od silně podprůměrného až po největší návštěvnost. Tento poznatek by měl upozornit na to, že případné další odrůdy se změněnou barvou květu, by měly být vždy prověřeny, jak jejich pěstování může ovlivnit návštěvnost včel.

Rozdíly v návštěvnosti včel byly relativně velké. Vzhledem k tomu, že některé odrůdy nebyly zkoušeny každý rok, byly výsledky zprůměrovány a vyjádřeny jako podíl na celkové průměrné návštěvnosti ve třech grafech – odrůdy zkoušené v jednom roce 2015 (graf č.1), odrůdy zkoušené ve dvou letech 2016 a 2017 (graf č.2) a odrůdy zkoušené ve všech třech letech 2015 – 2017 (graf č.3).

Teoreticky vypočítaná rovnoměrná návštěvnost byla v roce 2015 16,5 %,v letech 2016 – 2017 9 % a v letech 2015 – 2017 20 %. V grafech jsou jména liniových odrůd podtržena, bíle kvetoucí Witt je vyznačen bílou barvou. V jednotlivých letech byly velké rozdíly v návštěvnosti včel zjištěny u bíle kvetoucí odrůdy Witt v souvislosti s barvou jejího květu.

V roce 2015 kvetla po celou dobu květu čistě bílou barvou a podíl návštěvnosti byl pouze 1,5 % a byla s odstupem nejméně navštěvovanou odrůdou. (obr. 3) V roce 2016 však vykvetla spíše okrově a její návštěvnost se výrazně zvýšila na podíl 11 % a stala se druhou nejvíce navštěvovanou odrůdou. (obr. 4). V roce 2017 byla barva květu s menším žlutým nádechem než v roce 2016, ale rozhodně nekvetla čistě bíle jako v roce 2015. Podíl v návštěvnosti včel byl 7 % a v pořadí odrůd byla v návštěvnosti třetí od konce.

Popis provedeného výzkumu na ČZU

Pokusy byly založeny na pokusném poli ČZU v Praze - Suchdole (obr. 1). Ve všech třech pokusných letech byly pokusy založeny na stejné lokalitě. Zavčelenost lokality je na dobré úrovni, na pozemku ČZU jsou trvale umístěna včelstva a po dobu květu byly ještě dvě včelstva přisunuta přímo k porostům.

Zkoušeny byly 4 odrůdy liniové a 12 odrůd hybridních (obr. 2). Vzhledem ke zcela odlišnému květu bílé barvy byla do pozorování zařazena i liniová odrůda Witt. Přehled zkoušených odrůd je uveden v tabulce:

OdrůdaTyp201520162017
AndromedaHybrid-ANOANO
ArabellaLinie-ANOANO
ArtogaHybridANOANOANO
DK ExquisiteHybridANO--
DK ImpresionHybridANO--
DozenHybrid-ANOANO
ExceptionHybrid-ANOANO
ExplicitHybridANOANOANO
ExpritHybrid-ANOANO
LohanaLinieANO--
MentorHybrid-ANOANO
RescatorLinieANO--
RohanHybridANO--
SherpaHybridANOANOANO
SidneyLinieANOANOANO
SY SaveoHybridANO--
WittLinie (bíle kvetoucí)ANOANOANO

Každá pokusná varianta byla 4x opakována. Od počátku květu nejranější odrůdy do konce květu odrůdy nejpozdnější probíhalo hodnocení výskytu včel. Na každém opakování u každé varianty byl na 2 m2 kvetoucího porostu zaznamenáváno množství včel po dobu 15 sekund. Hodnocení bylo prováděno vždy pouze za počasí vhodného pro let včel (obr.5).

V průběhu 3 let pozorování bylo do výsledků zahrnuto 4414 dílčích pozorování včel.