Atraktivita pesticidů podle vnímaní a chuti včel

Autoři článku: Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. a Ing. Martina Stejskalová, Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha

Atraktivita a repelence pesticidů

Repelence přípravků pro včely v roce 2015 a 2016

Graf č.1: Repelence přípravků pro včely v roce 2015 a 2016

Porovnání repelence včel ve venkovním prostředí a proletové hale

Graf č.2: Porovnání repelence včel ve venkovním prostředí a proletové hale

Změny repelence pro včely při snížených dávkách

Graf č.3: Změny repelence pro včely při snížených dávkách

Změny repelence pro včely při snížených dávkách přípravku Nurelle D

Graf č.4: Změny repelence pro včely při snížených dávkách přípravku Nurelle D

Porovnání repelence pro včely přípravků a chemicky čistých účinných látek

Graf č.5: Porovnání repelence pro včely přípravků a chemicky čistých účinných látek

Výběr použitých přípravků při aplikaci postřiků může výrazně ovlivnit návštěvnost včel a patrně i dalších opylovačů v porostech řepky. Údaje o atraktivitě či repelenci přípravků nejsou dosud uváděny v žádné charakteristice přípravků v České republice ani v jiných zemích.

Byl prokázán výrazný vliv přídavných látek na atraktivitu či repelenci pesticidů pro včely. Je možno se domnívat, že cílená změna složení přídavných látek v pesticidu by mohla způsobit vysokou repelenci ošetřených rostlin pro opylovače a tím zabránit nejen otravám, ale výskytu reziduí pesticidů v pylu a medu.

Dále jsou uváděny výsledky z výzkumu, který byl prováděn v letech 2015 a 2016 metodou přímého lákání:

V grafu 1 s názvem "Repelence přípravků pro včely v roce 2015 a 2016" je znázorněna repelence zkoušených přípravků pro včely ve venkovním prostředí.

V grafu 2 s názvem "Porovnání repelence včel ve venkovním prostředí a proletové hale" je porovnání repelence přípravků na zcela odlišných stanovištích - venkovní prostředí a laboratorní podmínky proletové haly. Na obou stanovištích byly získány podobné výsledky, které jednoznačně zachovávají společný trend. V proletové hale byla zjištěna u jednotlivých přípravků vyšší repelence, protože zde byly podávané vzorky jediným zdrojem energeticky bohaté potravy. Včely rychleji rozpoznaly, které látky jsou repelentní.

Ve všech případech bylo v plné epruvetě 1,6 g roztoku. Čím více byl přípravek pro včely atraktivní, tím ho bylo v epruvetě méně. Dlouhé sloupce v grafech tedy značí vysokou repelenci přípravků pro včely.

V grafu 3 s názvem "Změny repelence pro včely při snížených dávkách" jsou znázorněny změny repelence při poloviční a čtvrtinové dávce. Repelence klesla nejvíce o téměř 30 % u přípravku Trebon OSR a Nurelle D o 25 % vždy při čtvrtinové dávce.

V grafu 4 s názvem "Změny repelence pro včely při snížených dávkách přípravku Nurelle D" je znázorněn pokles repelence u přípravku Nurelle D. Je pravidelný, při poklesu koncentrace na polovinu předešlé dávky klesne repelence zpočátku o cca 10 % a ke konci řadící řady přibližně o 20 %. Poslední ředící dávka – jednadvaatřicetina základního množství -má stále ještě střední repelenci. Přestože je tato dávka již na hranici detekovatelnosti analytickými přístroji, vyvolává stále větší repelenci než přípravky uvedené v tab. 3 ve sloupku Nízká repelence.

V grafu 5 s názvem "Porovnání repelence pro včely přípravků a chemicky čistých účinných látek" je znázorněno porovnání repelence chemicky čistých účinných látek insekticidů a stejných látek, které jsou formulovány jako pesticidní přípravky. Účinná látka není rozpustná v medu, proto bylo použito jednoduché rozpouštědlo, aby se pokus mohl vůbec uskutečnit. Toto rozpouštědlo bylo přidáno do všech zkoušených vzorků, včetně čistého medu, který byl kontrolou celého pokusu. Potvrdilo se, že pesticid je pestrá směs chemických látek a ty významně zvyšují pro včely repelenci.

Látky v přípravku Trebon OSR zvýšily repelenci proti čistému etofenproxu o 65 %, Mospilan SP a Mospilan SL o 20 – 30 % a přípravky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin o 37 % - 53 %. Naopak účinné látky působí jako atraktant. Proti průměru kontrol zvyšuje etofenprox atraktivitu pro včely o 25 %, acetamiprid o 18 % a lambda – cyhalothrin o 21 %. Tyto výsledky ukazují, jak nebezpečné mohou být pro včely různé varianty přípravků se stejnou účinnou látkou, ale s neznámým obsahem dalších chemických látek.


Stupeň repelence zkoušených přípravků:

Vysoká repelenceStřední repelenceNízká repelence
Vaztak 10 ECProteus 110 ODOrtiva
Trebon OSRAvaunt 15 ECPictor
ApelFyfanon 440 g/L EWPlenum
Horizon 250 EWBiscaya 240 ODMospilan 20 SP
Nurelle DAtonik
DaskorKarate se Zeon technologií 5 CS
Reldan 22
Prosaro 250 EC